Ползи за собственика

Виртуалното Общо Събрание осигурява на всеки Собственик следните възможности:

 • да бъде известен по електронната поща за обявено Общо събрание на Етажната собственост;
 • да вземе участие в Общо събрание на Етажната собственост по всяко време от всеки компютър, който е свързан в интернет, независимо от това къде се намира, без инсталация на допълнителен софтуер;
 • да даде мнението си по определен въпрос и да гласува в полза на избрано предложение само за няколко минути, без да губи време за пътуване (понякога нееднократно) или изчакване на закъснели съседи;
 • да гласува повторно неограничен брой пъти и да променя гласа в едно Общо събрание, всеки път когато нововъзникнали обстоятелства налагат това, като само последният му глас се приема за официален;
 • да упълномощи за желан период ползвателя на имота да участва в Общото събрание;
 • да провери поименно присъствието и гласуването на всяко общо събрание, на всеки етап от протичането му;
 • да упълномощи съсобственик или домоуправителя да го представлява на дадено общо събрание или на всички събрания за определен период;
 • да прекрати предсрочно всяко дадено от него пълномощно;
 • по всяко време да има достъп до актуалната информация за разпределението на етажната собственост, за смяна на собственици и за предоставени пълномощни от съсобственици на трети лица.

 

Виртуалното Общо Събрание осигурява на ползвателя (наемателя) следните възможности:

 • да поиска и получи, съгласно ЗУЕС, пълномощно от собственика за участие в Общото събрание на Етажната собственост с регламентираните от закона права, за ползвания (наетия) от него имот;
 • да участва пряко в обсъждането от общото събрание на всеки въпрос, който го засяга лично;
 • да гласува в съответствие със своя интерес;
 • да бъде запознат със задълженията на собственика (наемодателя), които произтичат от решенията на общото събрание и имат пряко отношение към битието му на ползвател (наемател) на имота.