Програмата

Лого на etajna-sobstvenost.comЗЕН Електроникс и Флаксо Студио представят Виртуално Общо Събрание на Етажната Собственост (ВОСЕС) – безплатен модул от приложен софтуер за управление на етажната собственост. Той осигурява своевременна, лесна и бърза комуникация между съсобствениците за обсъждане и оптимално решение на всички въпроси, свързани с нормалната функция на общата им собственост. Правата и отговорностите на всички страни в този процес, както и отношенията между тях, са уредени със Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), който е в сила от 1 май 2009 г. и с последна актуализация от месец Октомври 2012г. (ДВ. бр.82 от 26.10.2012г.). Съгласно член 9 от ЗУЕС (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.), „Формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците.”. Разликата между двете форми на управление е това, че Сдружението на собствениците е юридическо лице и подлежи на регистрация в съда. Необходимост от него може да възникне в случай, че етажната собственост желае да бъде страна по сериозна сделка, например усвояване на пари по европейски програми. И при двете форми, обаче, според член 10 от ЗУЕС, органите на управление са Общо събрание и Управителен съвет (управител). Правомощията на Общото събрание са описани подробно в член 11 от ЗУЕС. Общото събрание избира с мандат до две години Управителен съвет (управител), като изпълнителен орган на етажната собственост. Основното негово задължение е да организира изпълнението на решенията на Общото събрание. Участието на собственик или ползвател в Управителния съвет е неотменимо, като отказ, според член 20 (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.), е допустим само в следните три случая: „ … трайна фактическа невъзможност поради болест или дълготрайно отсъствие през съответната година, както и при предложение за повторен избор.” Съгласно чл.11 т.11 Общото събрание „може да приеме решение за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридическо или физическо лице срещу възнаграждение, като определя и конкретни правомощия на управителния съвет (управителя), които могат да бъдат възложени за изпълнение на тези лица”. Тази дейност все повече добива гражданственост с понятието „професионален домоуправител”.

Създадената в съответствие със ЗУЕС структура внушава сложност и тромавост, което практически е първата пречка за ефективното управление на етажната собственост. Към това обикновено се добавят и други затормозяващи фактори:

  • твърде често собствениците са отдалечени (дори в чужбина) и това затруднява физическото им присъствие на общо събрание.
  • етажната собственост включва повече съсобственици и установяването на връзка с всеки от тях изисква повече усилия:
  • имотът е неизползваем и ненаселен, а собственикът – незаинтересован;
  • голяма част от етажната собственост е ненаселена, комуникацията между собствениците е бавна, свързана с много отсъствия, постоянно изчакване на закъсняващите, отмяна на събранието и пренасрочване на Общото за друг час (и ден);
  • възникват проблеми, които изискват спешно решаване с голямо мнозинство – все по-често това са въпроси, свързани с газоснабдяване, отопление, снегопочистване и други.

Витруално Общо Събрание е безплатен софтуер и полезен инструмент за решаване на описаните по-горе проблеми. Системата допуска работа на следните видове потребители:

Домоуправител

Домоуправител на етажна собственостТази роля може да бъде присвоена на поне на един потребител. Не е задължително това да бъде фактическият управител, председател на УС или домоуправител, но в системата това е потребителят, който обявява (свикава) Общо събрание, определя неговата продължителност, дневния ред, началните предложения за решение, начина на гласуване, задава определените от ЗУЕС кворум за присъствие на събранието и кворум за вземане на решение, разрешава или забранява на собствениците на предлагат нови предложения за решение в хода на дискусията. Домоуправителят може още да подканва периодично собствениците към активност, като уведомява „неприсъстващите” за наличието на отворено общо събрание или подсеща „присъстващите” да гласуват. Той може да прекрати предсрочно по всяко време актуално Общо събрание, по всяка причина, която оцени като основателна, например: нови обстоятелства по същество, слаба активност на собствениците, отпадане на актуалността на проблема и други.

Собственик

собственик в етажна собственостВсеки собственик има достъп до системата посредством два персонални параметъра: потребителско име и парола. Негово е задължението за опазване на тези данни от трети лица. След влизане собственикът има възможност да участва в дискусията по дневния ред на всички активни Общи събрания и да добави ново предложение за решение, когато Домоуправителят е разрешил това. Може да гласува неограничен брой пъти през целия срок на събранието, като се зачита само последното (най-скорошното) гласуване. За вземане на решение гласът му се отчита според определения от Домоуправителя начин на гласуване (от четири възможности): съответно на % идеални части; съответно на брой обитатели; един собственик – един глас; един имот – един глас. В случай, че собственикът е възпрепятстван да се вземе участие в едно общо събрание или за определен период от дата – до дата, той може своевременно да упълномощи съсобственик или домоуправител да направи това от негово име.

Пълномощник

Пълномощник на собственикаСистемата предвижда възможност, в съответствие със закона (ЗУЕС, чл.14, изм. ДВ, бр. 57 от 2011 г.), всеки съсобственик да упълномощи като свой официален представител друг съсобственик за конкретно общо събрание или за срок от дата – до дата. Тази роля е на речена Пълномощник. Пълномощникът се регистрира в системата от свое име, но при гласуване към неговия глас се добавят и гласовете на тези, които са му дали пълномощно. Всеки пълномощник може да представлява не повече от три лица.

Системата не предвижда упълномощаване на външни за етажната собственост лица. В този случай законът изисква нотариално заверено пълномощно и приемаме, че това е достатъчно надеждно основание собственикът да му предостави своята парола за достъп до системата.

Наемател (Ползвател)

Ползвател на етажна собственостНаемателят или ползвателят на даден имот има право по закон да участва в управлението на етажната собственост. Системата позволява той да получи пълномощно от Собственика (наемодателя). кога не гласува? По този начин Собственикът официално регистрира своя наемател като член на етажната собственост.

Управителен съвет

Доколкото Управителният съвет взема своите решения на заседание, системата дава възможност това да бъде направено във виртуална среда. Всеки член на УС има точно един глас.

Администратор

Администратор на етажна собственостЗасега тази дейност се изпълнява от ЗЕН Електроникс и не се предвижда делегирането ú на етажната собственост. Администраторът се грижи за нормалното функциониране на системата, оптимизация на настройките, фиксиране и отстраняване на грешки.

ЗЕН Електроникс ООД е регистриран администратор на лични данни с идентификационен №171037. Въведените в системата данни са защитени. Те ще бъдат ползвани единствено и само за нуждите на Етажна Собственост и по никакъв начин и никакъв повод няма да бъдат предоставени на трети лица.