Необходими данни за собствениците

Необходимите данни за собствениците в една Етажна собственост са систематизирани таблично (формат MS Excel), като всеки ред съдържа всичко за един имот.

Template входни данни за етажна собственост

Сграда, Адрес

Етажната собственост може да включва повече от една сграда, при това с различно предназначение. Обикновено всяка сграда има свое име и адрес. Когато етажната собственост включва само една сграда, данните в това поле се попълват служебно от администратора на системата, като се взема името/адреса на етажната собственост, въведено при нейната регистрация в профила на домоуправителя. Всяко непопълнено поле се регистрира като грешка.

Вход

Входът е важна структурна единица в етажната собственост. Тя може да бъде използвана както при вземане на конкретно решение, така и при разпределение на приходи или разходи. Непопълнено поле не се регистрира като грешка. За етажна собственост само с един вход, това поле се попълва служебно.

Етаж

Важна част от структурата на имота. Непопълнено поле не се регистрира като грешка.

Номер на имот

Идентификацията на имотите в една етажна собственост по номера е обичаен, лесен и удобен начин за отчетност. Непопълнено поле не се регистрира като грешка.

Вид на имота

Дори и етажна собственост, която се състои само от една сграда с един вход, може да включва различни видове имоти – апартамент, ателие, офис, гараж, магазин и други, каквито потребителят пожелае. Важното е даден вид имот да бъде изписван еднакво всеки път, когато са използва. Това обстоятелство се проверява от администратора. Всяко непопълнено поле се регистрира като грешка.

Площ бруто кв.м.

Брутна площ на имота в квадратни метри [кв.м.]. Непопълнено поле не се регистрира като грешка.

Площ нето кв.м.

Нетна площ на имота в квадратни метри [кв.м.]. Непопълнено поле не се регистрира като грешка.

Идеална част %

Дял в проценти на общите части, присъединени към имота, от общите части на етажната собственост. Законът е дал изключително важна роля на този параметър. Той определя както гласовете на всеки собственик в Общото събрание, така и неговият дял от общите разходи (и приходи) на етажната собственост. Сумата на идеалните части е 100%. Всяко непопълнено поле се регистрира като грешка.

Идеална част кв.м.

Площта в квадратни метри [кв.м.] на идеалните части, присъединени към имота. Непопълнено поле не се регистрира като грешка.

Брой живущи

Броят на обитателите на имота е полезен параметър, но конкретното му ползване е предмет на решение на Общото събрание. Непопълнено поле не се регистрира като грешка.

Собственик

Имената на собственика, по преценка на потребителя – три имена, име и фамилия, само фамилия, фамилия и съкратено първо име или друго. Добре е да се ползва официален стандарт. Всяко непопълнено поле се регистрира като грешка.

ЕГН

Наличието на ЕГН в официален документ е в полза на неговата достоверност и категоричност. Всяко непопълнено поле се регистрира като грешка.

e-mail

Валиден e-mail е потребителското име на всеки съсобственик. Всяко непопълнено поле се регистрира като грешка.


Виж още:

Зареждане на регистрирана Етажна Собственост с данни на съсобствениците

Добавяне на етажна собственост в профила на регистриран Домоуправител