Закони

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗУЕС)
(в сила от 01.05.2009; обн. ДВ. бр.6/23.01.2009; изм. ДВ/бр.15/23.02.2010,  бр.8/25.01.2011, бр.57/26.07.2011, бр.82/26.10. 2012)

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)
(в сила от 31.03.2001 г.,  извадки във връзка със ЗУЕС)

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
(последно изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009 г.)