Ползи за домоуправителя

Виртуалното Общо Събрание осигурява на всеки Домоуправител (професионален или не) следните възможности:

 • бързо и лесно по всяко време, според правомощията си, да инициира общо събрание по актуален въпрос;
 • да определи точно, включително час, неговата продължителност;
 • да определи начина на гласуване – съответно на % идеални части; съответно на брой обитатели; един собственик – един глас; един имот – един глас;
 • да обяви тайно гласуване, ако естеството на дискусията се нуждае от това;
 • да предложи като начални избраните от него възможности за решение;
 • да даде възможност за добавяне на нови предложения за решение от съсобствениците в процеса на обсъждане;
 • да разреши възможност всеки правоимащ да гласува за повече от едно от предложенията за решение;
 • да следи и активно се включва с допълнителна информация по време на дискусията по дневния ред;
 • да обяви публично новото общо събрание, като оповести собствениците по e-mail;
 • да обяви едновременно (паралелно) повече от едно общо събрание;
 • да следи активността на собствениците по време на събранието и да ги подсеща своевременно за очакваните от тях действия;
 • да прекрати предсрочно общото събрание по съществена за него причина – промяна на обстоятелствата, незаинтересованост и ниска активност или друга;
 • да промени лесно и бързо условията на прекратено общо събрание, след което да го обяви отново;
 • да генерира за всяко общо събрание, независимо от начина по който е протекло и завършило, протокол с необходимата степен на подробност за конкретния случай, включително поименен опис на присъствалите, пълната дискусия по дневния ред, подробни поименни резултати от гласуването (в случай, че то не е тайно) и списък на собствениците, който позволява протоколът на хартия да бъде подписан лично от всеки, когато обстоятелствата налагат това.