Все по-често на всеки от нас, било като собственик или ползвател на имот, се налага необходимостта да познава и спазва действащия от 1.05.2009 г. Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Чл.9 от него постановява, че „Формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците”. Тези две форми се различават по това, че Сдружението е юридическо лице, но по същество управителният орган и в двата случая е Общо събрание, което взема всички решения. Чл.11 от ЗУЕС въвежда още един участник в процеса на управление – професионален домоуправител. Тази система, наречена Виртуално Общо Събрание,  позволява на всички заинтересовани страни да бъдат активни и ефективни в рамките на своите права и задължения, определени им от Закона за управление на етажната собственост.

Ползи за собственика

Всеки собственик може впоследствие да се запознае подробно с дискусията и гласуването на минало Общо събрание, ако не е успял да се включи в него и не се е възползвал навреме от възможността да упълномощи свой представител.
Само за няколко минути всеки собственик може да даде мнението си по определен въпрос и да подкрепи с гласа си избраното от него предложение за решение, без загуба на време за пътуване или изчакване на закъснели съседи.
Всеки собственик може да участва активно и ефективно в управлението на етажната собственост независимо от това колко отдалечен е от нея и за каква цел я използва. Достатъчен е само един компютър, свързан в интернет.

Виртуалното Общо Събрание осигурява на всеки Собственик следните възможности:

 • да бъде известен по електронната поща за обявено Общо събрание на Етажната собственост;
 • да вземе участие в Общо събрание на Етажната собственост по всяко време от всеки компютър, който е свързан в интернет, независимо от това къде се намира, без инсталация на допълнителен софтуер;
 • да даде мнението си по определен въпрос и да гласува в полза на избрано предложение само за няколко минути, без да губи време за пътуване (понякога нееднократно) или изчакване на закъснели съседи;
 • да гласува повторно неограничен брой пъти и да променя гласа в едно Общо събрание, всеки път когато нововъзникнали обстоятелства налагат това, като само последният му глас се приема за официален;
 • да упълномощи за желан период ползвателя на имота да участва в Общото събрание;
 • да провери поименно присъствието и гласуването на всяко общо събрание, на всеки етап от протичането му;
 • да упълномощи съсобственик или домоуправителя да го представлява на дадено общо събрание или на всички събрания за определен период;
 • да прекрати предсрочно всяко дадено от него пълномощно;
 • по всяко време да има достъп до актуалната информация за разпределението на етажната собственост, за смяна на собственици и за предоставени пълномощни от съсобственици на трети лица.

 

Виртуалното Общо Събрание осигурява на ползвателя (наемателя) следните възможности:

 • да поиска и получи, съгласно ЗУЕС, пълномощно от собственика за участие в Общото събрание на Етажната собственост с регламентираните от закона права, за ползвания (наетия) от него имот;
 • да участва пряко в обсъждането от общото събрание на всеки въпрос, който го засяга лично;
 • да гласува в съответствие със своя интерес;
 • да бъде запознат със задълженията на собственика (наемодателя), които произтичат от решенията на общото събрание и имат пряко отношение към битието му на ползвател (наемател) на имота.

Ползи за домоуправителя

Домоуправителят може бързо и лесно, по всяко време, според правомощията си, да инициира Общо събрание по актуален въпрос, да определи неговата продължителност и начина на гласуване, както и да го прекрати предварително, ако възникне причина за това.
При свикване на Общо събрание, Домоуправителят може първоначално да предложи избраните от него възможности за решение и да разреши или забрани на имащите право на глас да добавят нови предложения за решение в процеса на обсъждане.
Домоуправителят можа да избере за всяко Общо събрание, според неговото съдържание, най-подходящия начин за гласуване от 4 възможности: съответно на % идеални части; съответно на брой обитатели; един собственик - един глас; един имот – един глас.

Виртуалното Общо Събрание осигурява на всеки Домоуправител (професионален или не) следните възможности:

 • бързо и лесно по всяко време, според правомощията си, да инициира общо събрание по актуален въпрос;
 • да определи точно, включително час, неговата продължителност;
 • да определи начина на гласуване – съответно на % идеални части; съответно на брой обитатели; един собственик – един глас; един имот – един глас;
 • да обяви тайно гласуване, ако естеството на дискусията се нуждае от това;
 • да предложи като начални избраните от него възможности за решение;
 • да даде възможност за добавяне на нови предложения за решение от съсобствениците в процеса на обсъждане;
 • да разреши възможност всеки правоимащ да гласува за повече от едно от предложенията за решение;
 • да следи и активно се включва с допълнителна информация по време на дискусията по дневния ред;
 • да обяви публично новото общо събрание, като оповести собствениците по e-mail;
 • да обяви едновременно (паралелно) повече от едно общо събрание;
 • да следи активността на собствениците по време на събранието и да ги подсеща своевременно за очакваните от тях действия;
 • да прекрати предсрочно общото събрание по съществена за него причина – промяна на обстоятелствата, незаинтересованост и ниска активност или друга;
 • да промени лесно и бързо условията на прекратено общо събрание, след което да го обяви отново;
 • да генерира за всяко общо събрание, независимо от начина по който е протекло и завършило, протокол с необходимата степен на подробност за конкретния случай, включително поименен опис на присъствалите, пълната дискусия по дневния ред, подробни поименни резултати от гласуването (в случай, че то не е тайно) и списък на собствениците, който позволява протоколът на хартия да бъде подписан лично от всеки, когато обстоятелствата налагат това.